PaceVT.com - �l�nky / Pace Virtual Tuning cs pacevt@pacevt.com Sat, 22 May 2010 23:06:53 +0200 Porsche 911 GT2 RS /clanky/84-porsche-911-gt2-rs Slavn� n�meck� automobilka ned�vno p�edstavila sv�j �meisterst�ck�. Nejrychlej�� s�riov� auto jak� kdy opustilo br�ny stuttgartsk�ho podniku, Porsche 911 GT2 RS. Sat, 22 May 2010 23:06:53 +0200 Ferrari 458 Italia /clanky/83-ferrari-458-italia Kdy� se Ferrari do n��eho pust�, stoj� to za to. (by Poppy) Tue, 11 May 2010 19:43:58 +0200 Prvn� fotografie nov�ho Nissanu Qashqai! /clanky/82-prvni-fotografie-noveho-nissanu-qashqai Po t�ech letech od uvedn� na trh se bude Qashqai na ja�e 2010 modernizovat! Tue, 15 Dec 2009 09:29:39 +0100 BMW X1 - Agilita sama /clanky/81-bmw-x1-agilita-sama BMW ud�lalo auto, kter� je podle jejich slov ur�eno mlad�m lidem. Budou si ho v�ak kupovat? Kolik mlad�ch lid� bude m�t finance na nov� BMW? To se uk�e, a� zve�ejn� svou cenovou nab�dku. Nyn� to budou jen spekulace. Fri, 10 Jul 2009 17:27:05 +0200 Opel Astra /clanky/79-opel-astra �tvrt� pokus automobilky Opel o dobytie Golfu. Podarilo sa im to ??? Thu, 25 Jun 2009 19:09:51 +0200 Neviditeln� Dodge a Ford Mustang X1 pro U.S. Air Force /clanky/77-neviditelny-dodge-a-ford-mustang-x1-pro-u-s-air-force 2 zaj�mav� zak�zkov� automobily pro U.S. Air Force. Sat, 13 Jun 2009 21:36:11 +0200 Adobe Photoshop CS4 /clanky/73-adobe-photoshop-cs4 Verzia CS4 je vonku po 18 mesiacoch �akania! Ak� s� novinky, �o sa zmenilo a m�me sa v�bec na �o te�i�? Fri, 29 May 2009 12:33:36 +0200 VW Golf GTi /clanky/71-vw-golf-gti Fan��ici GTi sa u� te�ia. Maj� v�ak na to d�vod ? Wed, 20 May 2009 20:10:58 +0200 Bugatti Veyron Centenaire /clanky/70-bugatti-veyron-centenaire Bugatti slav� 100 let od sv�ho zalo�en� a p�ich�z� s dal��m v�ro�n�m modelem, kter� firma p�edstavila na Villa d'Este Concorso d'Eleganza. Tyto 4 vozy budou jedine�n�, od ka�d�ho zbarven� bude vyroben jen jeden kus. Wed, 06 May 2009 16:30:28 +0200 �prava Ligy a velkolep� konec! /clanky/69-uprava-ligy-a-velkolepy-konec �prava Ligy a velkolep� konec s v�cn�mi cenami a poh�ry Wed, 11 Mar 2009 20:18:15 +0100 Zeppelin - Auto pro znalce /clanky/68-zeppelin-auto-pro-znalce N�meck� luxusn� automobilka Maybach p�edstavila sv�j nejnov�j�� model a to Zeppelin type 62. Nen� jen nejnov�j��, ale tak� nejv�kon�j��. Jedn� se o limitovanou edici plnou speci�ln�ch dopl�k� a vylep�en� dle z�kazn�kova p��n�. Tato edice p�ipom�n� Zeppelin z 30. let minul�ho stolet�, a proto si na n�m dala firma opravdu z�le�et. Mon, 23 Feb 2009 18:34:39 +0100 BMW Z9? Ne! Z4! /clanky/67-bmw-z9-ne-z4 Milovn�ci t�to bavorsk� zna�ky se ji� jist� t��. Ano, je zde nov� model a nen� to Z9 jak se p�edpokl�dalo, ale nov� Z4 vybaven� syt�mem pevn� skl�dac� st�echy, aneb coupe-cabriolet. Co� je u BMW revolu�n� �e�en�. Sat, 03 Jan 2009 12:41:58 +0100 Golf VI - Pokrok v t� nejlep�� podob� /clanky/66-golf-vi-pokrok-v-te-nejlepsi-podobe Tak a je to tady. VW p�edstavil nov� Golf VI a upozor�uje na v�echny jeho p�ednosti a zm�ny oproti p�ede�l�m model�m. Opravdu je tak inovovan� jak VW ��k�? Sun, 21 Sep 2008 21:16:49 +0200 Mal� ��bel /clanky/65-maly-dabel Kdy� pan Abarth za�al upravovat Fiat 600 na Fiat 850 nebo 1000 TC �i TCR, v�d�l, co d�l�. Thu, 19 Jun 2008 10:31:30 +0200 V�e o PaceVT /clanky/64-vse-o-pacevt Na ot�zky v�eho druhu hrav� odpov�d� Admin Iceman. Sat, 07 Jun 2008 13:40:01 +0200 Francouzsk� futurismus /clanky/63-francouzsky-futurismus Inovace, kvalita a nad�asov� vzhled, ale za jakou cenu? Thu, 05 Jun 2008 16:53:09 +0200 750 kon��k� /clanky/49-750-konicku N�ro�n� majitel znamen� n�ro�n� auto s 750 ko�mi pod kapotou v s�riov� v�rob�, d� se Saleen S7 Twin Turbo nazvat autem? Sun, 01 Jun 2008 16:00:56 +0200 WEVI Showcars City 2008 /clanky/43-wevi-showcars-city-2008 IX. ro�n�k OSTRAVSK�HO AUTOSALONU WEVI uv�d� doprovodnou akci s n�zvem WEVI Showcars City 2008. Sun, 30 Mar 2008 18:47:29 +0200 Mustang vs. Camaro /clanky/42-mustang-vs-camaro Slova �Muscle car� a �Pony car� p�edpokl�d�m v�ichni zn�te, ale m�lokdo v�, �e onu trhlinu v trhu �zacelil� pr�v� Mustang a vytvo�il t�m tak� novou kategorii voz�. Sat, 08 Dec 2007 16:10:00 +0100 Luxus v nov�m /clanky/41-luxus-v-novem Ur�it� mi ned�te za zl�, kdy� �eknu, �e nov� �koda Superb je �pln� n�co jin�ho ne� Volkswagen Passat, se kter�m byla prvn� �ada prakticky toto�n�, mnohdy i nerozpoznateln� jestli to v�bec Superb je. Sun, 02 Dec 2007 14:20:00 +0100 �erven� Exot /clanky/39-cerveny-exot �erven� koncept s modr�mi o�i a p�kn� velikou pusou, tak by se dalo charakterizovat nov� Suzuki Kizashi p�edveden� na autosalonu ve Frankfurtu. Sun, 21 Oct 2007 18:46:00 +0200 30-ti milionov� dravec - Lamborghini Revent�n /clanky/38-30-ti-milionovy-dravec-lamborghini-reventon Tenhle Revent�n p�ekvapil nejednoho milovn�ka Lamborgini nejen sv�mi ostr�mi rysy, ale taky sv�m mno�stv�m nebo� z tov�rny jich v lednu sjede pouh�ch 20 kus�, kter� jsou ji� rozprod�ny. Thu, 11 Oct 2007 18:57:00 +0200 Znovuzrozen� legendy: Fiat 500 /clanky/37-znovuzrozeni-legendy-fiat-500 Asi jste �ekali n�jak� nov� koncept nebo n�co podobn�ho, ale nov� �l�nek se bude t�kat n��eho mnohem prozai�t�j��ho, tedy jestli se to d� ��ct o znovuzrozen� legendy form�tu �p�tistovky�. Fri, 20 Jul 2007 21:17:00 +0200 KTM X-Bow: Auto podle motork��� /clanky/36-ktm-x-bow-auto-podle-motorkaru U� jste n�kdy p�em��leli o tom, jak by to dopadlo, kdyby motork��i nebo sp�e lid� stav�j�c� motorky postavili auto? �e ne? Sat, 09 Jun 2007 16:17:00 +0200 �koda fabia Brisk RS 01 WRC /clanky/35-skoda-fabia-brisk-rs-01-wrc Co vlastn� skr�v� tento n�zev? Z prvn�ch dvou slov je z�ejm� �e jde o �kodu fabii a z t�ch zbyl�ch pozn�te �e nejde o ledajakou fabii. Thu, 10 May 2007 18:16:00 +0200 Sv�tov� VT perly, vol.3 /clanky/34-svetove-vt-perly-vol-3 Dne�n� des�tka �pi�kov�ch �prav je shrom�d�na z nejpresti�n�j��ch web� sv�ta. Mon, 30 Apr 2007 17:29:00 +0200 Caparo T1: Civiln� Formule 1 /clanky/32-caparo-t1-civilni-formule-1 Sv�t se zbl�znil! Silni�n� auto s pom�rem v�kon/hmotnost v�t��m ne� 1000 kon� na tunu? Zn� to ��len�, ale je to tak, Caparo T1 p�ich�z�. Wed, 04 Apr 2007 15:10:00 +0200 1937 Ford Sedan Dreamsicle OZE 37 /clanky/31-1937-ford-sedan-dreamsicle-oze-37 Taylor Custom Street Rods (TCSR) z Hamiltnu v Ohiu postavil tento sedan pro Mikea Sota. Mon, 02 Apr 2007 15:47:00 +0200 Chevrolet odhal� v New Yorku tri nov� koncepty /clanky/30-chevrolet-odhali-v-new-yorku-tri-nove-koncepty Spolo�nos� Chevrolet sa u� dlh�iu dobu pohr�va s my�lienkou ako oslovi� mlad�ho z�kazn�ka a z�rove� verejnosti poskytn�� mal� a cenovo dostupn� vozidlo. Sat, 31 Mar 2007 15:41:00 +0200 Audi S5: Concorde na silnici /clanky/27-audi-s5-concorde-na-silnici Audi v �enev� p�edstavilo luxusn� kup� A5 a jeho rychlej�� verzi tradi�n� ozna�enou p�smenem S � Audi S5. Sun, 25 Mar 2007 18:51:00 +0200 Nov� M3: Jak to s n� vlastn� bude /clanky/26-nova-m3-jak-to-s-ni-vlastne-bude Doba jde vp�ed, v�kony motor� rostou a nov� M3 je (bude) toho d�kazem, p�edev��m jej� nov� V8. Thu, 15 Mar 2007 14:27:00 +0100 koncept od Rinspeedu- eXasis /clanky/24-koncept-od-rinspeedu-exasis Tento rok , na �enevskom autosal�ne, z�kazkov� v�robca a �pravca �ut predstav� viacero inovat�vnych konceptov. Jedn�m z nich je aj odv�ny koncept s n�zvom eXasis. Sun, 04 Mar 2007 15:47:00 +0100 Lamborghini Gallardo Superleggera /clanky/22-lamborghini-gallardo-superleggera Marcov� autosal�n v �eneve sa pomaly a nezadr�ate�ne bl�i a tak mnoh� v�robcovia automobilov odha�uj� novinku za novinkou. Tue, 27 Feb 2007 15:58:00 +0100 N�stupce NSX: Acura ASCC /clanky/21-nastupce-nsx-acura-ascc Honda chce p�ij�t na sv�t s novou NSX a koncept Acura ASCC (Advanced Sports Car Koncept) je jej� p�edzv�st�. Mon, 19 Feb 2007 21:13:00 +0100 Jaguar C-XF /clanky/20-jaguar-c-xf Pozoruhodn� Jaguar C-XF concept, kter� byl uveden na sv�tlo sv�ta na Detroitsk� Auto Show, uk�zal jak�m sm�rem se bude design Jaguaru odv�jet v budouc�ch �ad�ch. Sun, 18 Feb 2007 16:54:00 +0100 BMW Z? (9) /clanky/19-bmw-z-9 Je tady nov� ��slo! Z�ejm� n�stupce Z8. Thu, 08 Feb 2007 15:54:00 +0100 Nov� Cayene /clanky/18-novy-cayene Nov� Porsche Cayenne 4 roky po svojom debute na svetov�ch obchodn�ch trhoch sa verejnosti v Detroite predstavila u� druh� gener�cia tohto �spe�n�ho SUV. Thu, 25 Jan 2007 17:54:00 +0100 Sv�tov� VT perly vol.2-CZ&SK /clanky/17-svetove-vt-perly-vol-2-cz-sk Tak�e je tady dal�� pokra�ov�n� serialu VT perly. Jak jsem ji� minule avizoval tentokr�t V�m p�edstav�m v�b�r z �esk� a slovensk� VT sc�ny. Sat, 20 Jan 2007 14:50:00 +0100 Nov� �koda FABIA /clanky/15-nova-skoda-fabia Nov� �KODA Fabia. Fabia sa prv� kr�t uk�zala na frankfurtskom autosal�ne v roku 1999 a na trh sa dostala koncom toho ist�ho roka. Wed, 17 Jan 2007 18:28:00 +0100 Ford Interceptor /clanky/14-ford-interceptor Ford v Detroitu vystavil studii velk�ho sedanu zalo�en�ho na prodlou�en� platform� Fordu Mustang, kter� m� automobilce pomoci zp�t do �ern�ch ��sel. Sun, 14 Jan 2007 14:56:00 +0100 Volvo XC60 /clanky/12-volvo-xc60 Na Detroitsk�m autosalonu v lednu Volvo vystav� revolu�n� model, kter� z�elm� ukon�� �krabicoidn� �ru �v�dsk� automobilky. Fri, 29 Dec 2006 19:17:00 +0100 Mazda Nagare Concept /clanky/10-mazda-nagare-concept V Los Angeles Mazda p�edstavila koncept Nagare, kter� m� prezentovat budoucnost japonsk� automobilky. Sun, 10 Dec 2006 21:51:00 +0100 Ford Mustang Giugiaro Concept /clanky/9-ford-mustang-giugiaro-concept Amerika po italsku, j� v�m, zn� to divn�, ale vypad� to jako nadopovan� rotvajler, kter�mu n�kdo sebral kost - tedy hodn� agresivn�. Wed, 29 Nov 2006 18:39:00 +0100 Sv�tov� VT perly vol.1 /clanky/6-svetove-vt-perly-vol-1 Rozhodl jsem se pro V�s p�ipravit takov� fotoreport ze sv�ta VT (virtual-tuningu), aneb Sv�tov� VT perly :). Mon, 27 Nov 2006 16:41:00 +0100 �koda Joyster: ��kodovka� pro mlad� /clanky/3-skoda-joyster-skodovka-pro-mlade �koda chce mlad� z�kazn�ky, proto pro Pa��sk� autosalon p�ipravila koncept vozu pro mlad� lidi , kter� se velmi li�il od zaveden� koncepce �kody d��ve. Fri, 17 Nov 2006 17:35:00 +0100 BMW Z6: N�stupce BMW Z4?? /clanky/2-bmw-z6-nastupce-bmw-z4 Stane se BMW Z6 kopii Z4? V�robci BMW spekuluj� ohledn� v�voje n�stupce nyn�j�� Z4 sportovn�ho modelu, kter� byl na trhu od konce roku 2002. Tue, 14 Nov 2006 14:54:00 +0100 Preview: Mitsubishi Lancer Evo X /clanky/1-preview-mitsubishi-lancer-evo-x Milovn�ci japonsk�ch voz�, rychlosti a st�el s plochou dr�hou letu t�te se! �Des�tka� p�ich�z�! Evo je sice zkratka pro Evolution, ale to pro �des�tku� neplat�, proto�e Evo X bude naprosto revolu�n�. Sun, 12 Nov 2006 15:22:00 +0100